Bảo hiểm bắt buộc cho xe ô tô là cần thiết cho chúng ta?

Trước đây đã có nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này, nhưng trước khi lục lại thì chúng tôi xin chi tiết thêm về loại bảo hiểm này. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là loại bảo hiểm, theo quy định của pháp luật, bắt buộc những người sở …