Phí trước bạ ô tô lên 50% là điều phi thực tế

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định không có chuyện phí trước bạ ôtô cao đến mức bằng 50{% } giá trị xe. Việc tăng lệ phí trước bạ được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quyết định nhưng không được vượt quá 50{%} của mức hiện hành. Bộ Tài chính cũng khẳng định, việc …

Bảo hiểm bắt buộc cho xe ô tô là cần thiết cho chúng ta?

Trước đây đã có nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này, nhưng trước khi lục lại thì chúng tôi xin chi tiết thêm về loại bảo hiểm này. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là loại bảo hiểm, theo quy định của pháp luật, bắt buộc những người sở …